2019. január 29., kedd

218.) Eötvös-inga - pendulum by Hu. Süss Rt./MOM Geology instrum. Eötvös Lóránd - Pekár D. - Rybár I. Balance Auterbal

 Remembrance year #Anniversary -2019- #Emlékév: #Eötvös-inga - #pendulum by #Süss Rt./#MOM #Geology #survey #instrument Mr. Eötvös#Lóránd - Pekár Dezső - Rybár István. Ballance #Auterbal ballance. On behalf of Mr. Nádudvari Zoltán MOM EmlékAlapítvány megbízásából.

Under The Slow Development!

Hu. text: Süss Nándor vállalata a Süss Präcíziós Mechanikai Rt. (később Magyar Optikai Művek) gyártotta, többek között az Eötvös Lóránd által tervezett torziós ingát. Az Eötvös-inga Eötvös Lóránd (1848-1919) fizikus, egyetemi tanár által kifejlesztett nagy érzékenységű torziós inga, amellyel a nehézségi erőigen kis térbeli változását meg lehet mérni, pontosságának nagyságrendje 10-9cgs, azaz 1 eötvös. Ezt a pontosságot csak az 1970-es években tudták túlhaladni. Az ingával pontos geofizikai méréseket lehet végezni, például olaj előfordulások meghatározására. Eötvös tanítványa Pekár Dezső (1873-1953) kidolgozta a műszer nehéz terepen is jól szállítható változatát: az Eötvös-Pekár féle variométert. Eötvös munkatársa Rybár István (1886-1971) egyetemi tanár újfajta torziós szállal és fotografikus regisztrálással továbbfejlesztette az ingát, amelyet Süss Nándor (Magyar Optikai Művek jogelődjének) üzemében gyártottak. Az E54 jelű típus 1958-ban, a brüsszeli világkiállításon nagydíjat nyert.

aboveMedResHu. text: Eötvös Loránd és a gravitáció, torziós-inga source: sideplayer.hu.
below: Left: "Eötvös"-pendulum - inga 1898.    Right: Modern "Eötvös" pendulum for geodesy research and mining seeking. It was representation of Word-famous - a MOM kiemelkedő világhírű reprezentánsa volt
EMLÉKEZZÜNK EÖTVÖS LORÁNDRA, A NAGY TUDÓSRA
Hu. text: Amikor Albert Einstein értesült Eötvös Loránd 100 éve, 1919 április 8.-án
bekövetkezett haláláról úgy nyilatkozott, hogy meghalt a fizika egyik fejedelme. Tette ezt nyílván azért is, mert a nem sokkal korábban publikált általános relativitáselmélete épített a tehetetlen és súlyos tömeg azonosságára és ezt Eötvös Loránd kísérletei igazolták, mégpedig már akkor igen nagy pontossággal.
Ezt az alapvető fontosságú eredményt ismerte el egyébként a Göttingai Egyetem is, amikor az ezt igazoló pályázat nyerteseinek Eötvös Lorándot és munkatársait választották. Az ezt az eredményt lehetővé tevő eszköz, az Eötvös-inga a 19. és 20. század fordulója körüli viharos fizikai és az ehhez szorosan kapcsolódó méréstechnikai fejlődés egyik fontos eszközének bizonyult.
De Eötvös Loránd zsenialitását igazolja az a körülmény is, hogy szinte azonnal felismerte az eszköz gyakorlati lehetőségeit is. Az inga az olajkutatás, sőt általánosabban fogalmazva az alkalmazott geológiai kutatások alapvető eszközének bizonyult, ez irányú alkalmazása pedig a múlt század ötvenes éveiig fennmaradt.
Az emlékezés kiterjed az Eötvös Loránd kísérleteit segítő Süss Nándor tevékenységére is. Az Eötvös-ingák gyártója és a Magyar Optikai Művek megalapítója méltán kap helyet ebben az emlékezés sorozatban. Az is természetes, hogy a Magyar Tudományos Akadémia emlékezik volt elnökére, az Eötvös Loránd Tudományegyetem volt professzorára és rektorára, Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat egyik alapítójára, az UNESCO pedig arra, hogy Eötvös Loránd tevékenysége és annak hatásai messze túlmutattak Magyarország határain.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok hozzájárulni a 2019-es évet átfogó gazdag tevékenységekhez és azt kívánom, hogy ez mindnyájunkat motiváljon mindennapi munkánkban.

Mr. Kroó Norbert akadémikus 
az Eötvös Loránd Centenáriumi Év Koordinációs Testületének tagja
https://mail.google.com/mail/u/0/inboxEotvos-centenerium-MOM-Emlekalapitvany
above: NoHigher! Hu. text: Eötvös Loránd, az MTA egykori elnöke
Balló Ede portréjának másolata az ELTE Aula Magna-ban
2015. 12. 10.
A világemlékezet része lett a magyar tudomány három becses dokumentuma
Az Eötvös Loránd-féle torziós ingához fűződő dokumentumokkal bővült az UNESCO világemlékezet-listája. A német nyelvű kézirat, az angol nyelvű nyomtatvány, valamint a szintén angol nyelvű, de Magyarországon nyomtatott prospektus jól mutatja, hogy miként hasznosultak egy nagy jelentőségű kísérleti fizikai kutatás eredményei az ipari alkalmazások területén.
1992 óta az UNESCO ambiciózus és nagy tekintélyű Világemlékezet Programja lehetővé teszi a világon bárhol fellelhető, ritka, veszélyeztetett, egyetemes tudományos, művészeti, társadalmi stb. értékű levéltári, könyvtári és audiovizuális dokumentumok nyilvántartásba vételét, továbbá támogatja megőrzésüket, széles körű megismertetésüket. A nyilvántartásba vétel évenkénti pályázati rendszerben folyik a nemzeti bizottságok közvetítésével. A szigorú bírálati feltételeknek megfelelt és a nyilvántartásba felvett – és általában az emberi szellem csúcsteljesítményeit reprezentáló – dokumentumok tulajdonosainak biztosítaniuk kell a hozzáférést e művekhez, általában jó minőségű internetes publikálás útján.  ...
Szabó Zoltán geofizikus, az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány kuratóriumi tagja  
Késmárky István geofizikus, a Magyar Geofizikusok Egyesülete korábbi elnöke 


aboveNoHigherHu. text: Eötvös-féle torziós inga  source: sideplayer.hu
below: Hu. text: Left: Eotvos-inga  source: hungarikum.net   Right: princip  source: puskas.hu


aboveNoHigher! Pendulum of Eötvös    below: part of  Inga  source: inno-anno.blog.hu

aboveNoHigher! Subsequent famous development  source: ingapage: 19  Docplayer.hu
aboveMedRes! Producing of pndulum az Eötvös inga gyártása
Hu. text: A kezdetben államilag is támogatott gyár egyik fő feladata a tudósok támogatása volt, korszerű, pontos műszerek, felszerelések, készülékek gyártásával. Így került képbe Eötvös Lóránd fizikus, akinek világhírű torziós ingája is Süss Nándor finommechanikai műhelyében készült, mely precíziós műszer pár évvel később gyökerestül változtatta meg az olajkutatást, majd úgy en bloc a nyersanyagkutató geofizikát.  ... cikk:  index.huNagy Attila KárolyHúsz éve lett földdel egyenlővé a MOM  ...
Hu. text: Eötvös Loránd tudományos tevékenységének nemzetközi jelentősége a XXI. században 
Eötvös Loránd zseniális találmánya, a nevét viselő torziós inga. Ez a látszólag egyszerű, ugyanakkor nagyon kifinomult műszer, melynek segítségével egy billiomodnyi pontossággal meghatározható a nehézségi erő vízszintes komponensének egységnyi távolságra eső változása, forradalmasította a kőolaj- és földgázkutatást és lehetővé tette Albert Einstein általános relativitás-elmélete alapfeltevésének nagypontosságú kísérleti bizonyítását. Eötvös e találmányához kapcsolódó, alábbiakban ismertetett három dokumentumot az UNESCO 2015-ben a Világemlékezet részévé nyilvánította. 
A Beneke-pályázat kézirata 
Közülük legjelentősebb Eötvös Loránd 91 oldalas kézirata, amelyet a Göttingeni Egyetem által 1906-ban meghirdetett Beneke-pályázatra nyújtott be. A dolgozat tartalmazza munkatársaival, Pekár Dezsővel és Fekete Jenővel közösen végzett, a tehetetlen és súlyos tömeg azonosságára vonatkozó vizsgálataik eredményeit, mellyel 1909-ben elnyerték a pályadíjat. 

Hu. text: A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, valamint a Magyar Tudományos Akadémia mint a
Világemlékezet listára most felkerült dokumentumok őrzői vették át az UNESCO főigazgatója
által aláírt díszokleveleket. A dokumentumok az Eötvös-ingával, illetve az ingával
végrehajtott Eötvös-kísérlettel kapcsolatosak, minthogy az életmű e két kiemelkedő
eredménye nagyban hozzájárult Eötvös világhíréhez.
Késmárky István geofizikus, mint az Magyar Geofizikusok Egyesülete akkori elnöke, az
MTA kézirattárában bukkant rá 2013-ban a Süss Nándor Precíziós-Mechanikai és Optikai
Intézet Rt. „EREDETI EÖTVÖS FÉLE KIS TORZIÓS INGA” című prospektusára. A Függelék
kivonatos fordítása bemutatja a Süss üzemek és az Eötvös Intézet, annak igazgatója Pekár
Dezső több évtizedes együttműködését.
A másik hasonló, „GRAVITÁCIÓS TORZIÓS INGA” című, a néhai Szilárd Józseftől
megőrzésre kapott füzetet Szabó Zoltán bocsátotta a pályázat rendelkezésére.
Mindkét füzetet az 1920-as évek második felében Pekár Dezső, az Eötvös Loránd Geofizikai
Intézet első igazgatója útmutatása alapján állították össze, az utóbbit kifejezetten az
amerikai kontinensen kizárólagos terjesztési joggal rendelkező, houstoni illetőségű dr.
George Steiner részére.

above: MedRes! Hu. text: A dokumentum a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet - MFGI tulajdona.
Másolata megtekinthető az Eötvös Loránd Emlékgyűjteményben. 
Eötvös-inga prospektusok 
A sikeres kezdeti hazai és külföldi kőolajkutatási próbálkozások után a nemzetközi olajvállalatok érdeklődésére reagálva, a budapesti Süss Nándor-féle Preciziós Mechanikai és Optikai Intézet és az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) együttműködésével, 1922-ban kezdődött meg az Eötvös-ingák sorozatgyártása. 
A vásárlók tájékoztatására Pekár Dezső, az ELGI első igazgatója angol nyelvű ismertető füzeteket szerkesztett. 
E nyomtatványok két ritkaságszámba menő, fennmaradt példányát az UNESCO ugyancsak a világemlékezet részévé nyilvánította. 

above: NoHigher! George Steiner, amerikai forgalmazó számára készült prospektus egy részlete: exportra előkészített ingák az egyetem udvarán. (A dokumentum az ELGI jogutódjának, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetnek a tulajdona.)

above: NEWMedRes! Korabeli fénykép a Süss-gyár prospektusából: ingák szállítása Indiában, elefántháton. (A dokumentum a Magyar Tudományos Akadémia tulajdona.) via: Nádudvari Zoltán
https://www.mfgi.hu/sites/default/files/files/tajekoztato_Unesco_Világemlékezet.pdf

Hu. text: Kivonat:
Süss Nándor Precíziós-Mechanikai és Optikai Intézet Rt.
„EREDETI EÖTVÖS FÉLE KIS TORZIÓS INGA”
című prospektusából (magyar nyelvű fordítás)

Minden Eredeti Eötvös féle kis torziós inga („Műszer”) az Eötvös Intézet útmutatásainak
megfelelően készül. Az Intézet szavatolja az ingák tökéletességét, folyamatos javítását, a
rendelkezésére álló összes tapasztalat érvényesül az inga új modelljeinek konstrukciójában.
A fejlesztéseket az Intézet hosszabb időszakban és nagy mértékben változó feltétetekkel
végzett mérései alapozták meg, többek között India trópusi környezetében.
A Műszer konstrukciójának fejlesztései változatlanul megtartották a mérések elvét, Eötvös
Loránd eredeti koncepcióját. Jogosan nevezzük ezt a műszert „Eredeti Eötvös” ingának. Az
inga leolvasásai kizárólag távcsővel és skálával, vizuálisan történnek, Eötvös Loránd eredeti
nézeteinek megfelelően *

A szakirodalom ismerteti s műszer előnyeit, pl. D. Pekár: Die bei Feldmessungen angewendete
Drehwage des Baron Roland von Eötvös.= Z. Instrumentenkunde 42. 173–178 (1922); Die
Anwendbarkeit der Eötvösschen Drehwage im Feld= .= Z. Instrumentenkunde 43. 187–195 (1923);
Die Entwicklung, Empfindlichkeit und Verlässlichkeit der Eötvösschen Original Drehwagen. = Z.
Instrumentenkunde 45. 486–495 (1925) Berlin
Kizárólag a Süss gyártja az Eötvös műszer mechanikai részeit. E téren szerzett több mint 40
éves tapasztalatunk, világszerte elért elismertségünk a finommechanikai műszerek
gyártásában kellően szavatolja, hogy a gyárunk által kibocsátott minden Műszer megfelel a
legmagasabb minőségi követelményeknek
Pekár Dezső, az Eötvös Intézet igazgatója végzi az Eötvös torziós ingák gyártásának
tudományos felügyeletét. A Műszer belső precíz részeinek legmegfelelőbb szabályozása a
Báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (Budapest, VIII. Esterházy utca 7., Magyarország)
laboratóriumában történik az inga különleges feltételeinek megfelelően. Itt kerül sor továbbá
a gondos végellenőrzésekre, az Intézet határozza meg a műszerállandót, számítja a
műszerképletet.
Az Eredeti Eötvös inga minden példányához minőségtanúsító bizonylatot adnak ki, Pekár
Dezső igazgató aláírásával. Ez az Intézet közvetlenül szolgáltat bármilyen lényeges
felvilágosítást a műszerre és a felmérés eljárásaira vonatkozóan.

Az Eötvös Intézet az inga torziós szálát speciális fárasztással készíti. Az Intézetben több
évtizedes tapasztalattal végzi az ilyen eljárásokat. Azokkal érik el, hogy valóban állandók a
torziós szálak jellemzői. A tömeget függesztő elem egyensúlyi helyzete a hő hatására kissé
változik, de miután azonos a hőmérséklet pontosan visszatér az előző helyzetébe. A bevált
gyártási eljárás kifogástalan, egyenletes minősége határozza meg a torziós szálak
karakterisztikáját, szavatolja azok tényleges megbízhatóságát.
Az Intézet egyedileg ellenőriz, szabályoz minden Műszert. A torziós ingák csaknem teljesen
érzéketlenek a külső zavaró hatásokra, a hőmérséklet hirtelen változásaira. Ezzel érhető el a
nappali méréssorozatok pontos és megbízható leolvasása.
A torziós inga csillapított lengései mintegy háromnegyed órát vesznek igénybe. A sorozat
összesen hat megfigyeléssel végezhető három azimuton megismételve. Egy ponton a mérési
idő eszerint legfeljebb 4,5 óra. Ez a mérési idő a kellően megbízható és ellenőrzött
adatokhoz.
A műszer hasznosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény hogy az Eredeti Eötvös
ingát világszerte nagy mennyiségben alkalmazzák, például Japánban, Indiában. Afrikában,
Amerikában és Európa több országában.

Az Eredeti Kis Eötvös Torziós Inga fontosabb műszaki adatai:
A torziós szál hossza: 300 mm
A torziós szál átmérője 0,02 mm
A mérlegkar torziós elemének hossza 100 mm
Az egymást követő leolvasások időköze 45 perc
A műszer talapzattól mért teljes magassága 1600 mm
A műszer teljes tömege (talprésszel és háromlábú állvánnyal) 38 kg
A nagyobb láda teljes tömege a műszer felső részével 40 kg
A kisebb láda teljes tömege a talpazattal és a háromlábbal 33 kg


above & belowNEW! The color Cropped pages are HiRes! and the grey only text pages are - A kereskedelmi prospektus címlapja  MedRes!  source: 
THE
SMALL ORIGINAL
EÖTVÖS
TORSION BALANCE
FERDINÁND SOESS
PRECISION 10 MECHANICAL AND OPTICAL WORlD' LIMITED
BUDAPEST I.
(Hungary)
The small original Eötvös torsion balance sine, nomine (1928) The small original Eötvös torsion balance. Ferdinand Süss Precision Mechanical and Optical Works, Budapest. 
http://real-eod.mtak.hu/2366/  - MTA - Magyar Tudományos Akadémia könyvtára - Library of Hungarian Science Academyabove & below: MedRes! Butter color pages
above Three pages: MedRes! En. text: Classical


PdfZoltán Szabó: The history of the 125 year old  Eötvös torsion balance. =  Acta Geod Geophys Vol. 51 2016  p. :273–293  DOI 10.1007/s40328-015-0126-4 Akadémiai Kiadó Budapest  Elérhető : https://core.ac.uk/download/pdf/83549242.pdf
működési elve:

aboveNoHigher! Inventor Mr. Rybár István és találmánya  source: wikivisually.com
Hu. text: Automatic Eötvös-Rybár Balance - Auterbal
Az "Auterbal (automatic Eötvös- Rybár balance)" ingát a Süss Precíziós Mechanikai Rt. (később Magyar Optikai Művek) gyártotta és exportálta. Népszerűsége kis méretének, könnyű szállíthatóságának és kezelhetőségének, 40 perces csillapodási idejének és megbízható észleléseinek volt köszönhető. Az automatikus adatregisztráció előnye volt, hogy meggyorsította a méréseket, továbbá függetlenítette azokat az észlelő egyéni hibáitól. A fotografikus eljárásnak köszönhetően a mérési adatokat bármikor utólag is ellenőrizhették. Érdekesség, hogy ebben az időben mindössze a berlini Askania Werke tudott vele versenyképes ingákat gyártani.
Az E54 típus az 1958. évi brüsszeli világkiállításon Grand Prix-t, aranyérmet nyert. Néhány év leforgása alatt 100-nál több példánya kelt el külföldön. Kimutatta, hogy ha az optikai érzékenységet megnöveljük, akkor a torziós inga méreteit és ezzel a szögérzékenységet megfelelő mértékben úgy lehet csökkenteni, hogy az effektív érzékenység változatlan maradjon, vagy legalábbis a mérésekhez szükséges érték alá ne csökkenjen.
Iparjogvédelmi szempontból Rybár munkássága hat magyar és négy külföldi (három amerikai és egy angol) szabadalmi bejelentést takar.
Az irányítása alatt készült E60 típus hasonló az előbbihez, de csillapodási ideje már csak 20 perc.

NoHigherabove: (Crop!)  Eötvös-Rybár "Auterbal" pendulum - inga E54 torsion balance in BME - Technical University of Budapest  nowadays - Az E54 inga napjainkban működő egyetlen példánya a BME - Budapesti Műszaki Egyetem alagsorában  -  Törekvéseinek első, üzletileg is jelentős sikereket elérő terméke a 40 perces csillapítással rendelkező Auterbal (Automatic Eötvös-Rybár Balance) inga volt – a zalai olajmezőket ennek segítségével fedezték fel, és külföldön is népszerű volt.      below:  An U.S.A. patent of torsion balance - Egyik amerikai szabadalmi leírásának oldala   source: wikivisually.com

az UNESCO által meghirdetett Eötvös 2019-es emlékév egyik gazdájával,  hátha van válasza a következő kérdésére:
"Évtizedek óta próbálom kideríteni, hogy hány példány készült az Eötvös-Rybár féle AUTERBAL ingákból. Ezt a kérdést sajnos elfelejtettem  feltenni Rybár professzor úrnak, akinek nyugdíjba vonulása előtt közel  3 évig munkatársa lehettem. Hiába ilyen az ifjúság, utólag jön rá, hogy mi mindent kellett volna megkédezni az ősöktől. Kb 20 évvel ezelőtt a levéltári MOM anyagban keresgéltem erre vonatkozó adatokat, de  sok érdekes dolog mellett az elkészült ingák számáról semmit sem találtam. A Rybár leszármazókat is nyaggattam ebben az ügyben, mert biztos vagyok benne, hogy a professzor úrnak voltak erre vonatkozó feljegyzései, de ezeket az örökösök , mint számukra érdekteleneket, valószínűleg kidobták, vagy valamilyen padláson hevernek. Kérdésem, van-e Önnek valami ötlete, hogy  a MOM környékén lehet-e valami információhoz jutni ebben a kérdésben?
2018. április 20. 11:46 Mr. Zoltán Nádudvari írta, <nadyzol38@gmail.com
2018.11.06. 05:01
Eötvös munkáját csiszolta tökélyre
A tudománytörténetben előfordul, hogy valaki nem önálló találmánnyal alkot maradandót, hanem egy létező vívmányt fejleszt tovább jelentős módon. Így történt ez Rybár István esetében az Eötvös-ingával.
MAGYAR GEOFIZIKA 53. évf. (2012) 2. szám, 131–154 
In memoriam Pekár Dezső
SZABÓ ZOLTÁN
Magyar Földtani és Geofi zikai Intézet, 1143 Budapest, Stefánia út 14. E-mail: szabo.zoltan@mfgi.hu
Beérkezett: 2012. június 18.; elfogadva: 2012. június 18.
EÖTVÖS-INGA MÉRÉSEK 
ÉS GEODÉZIAI HASZNOSÍTÁSUK 
Ultmann Zita Júlia BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék 
Doktori (PhD) értekezés 
BUDAPEST, 2013
Bevezetés:
Hu. text: Kutatásaimnak kettős célja volt, egyrészt az Eötvös Loránd munkásságával kapcsolatos hagyomány ápolása − ennek megfelelően kapcsolódtam be a BME Általános- és Felső geodézia Tanszéken évtizedek óta folyó ezzel kapcsolatos kutatásokba, másrészt a felbecsülhetetlen nemzeti értékünk, a korábbi magyarországi Eötvös-inga mérések geodéziai hasznosítása. 
Hazánkban a múlt században az 1960-as évek végéig elsősorban geofizikai kutatások céljából közel hatvanezer ingamérés történt. Az Eötvös-inga mérési adatok geodéziai célokra is felhasználhatók, ennek ellenére a gyakorlati geodéziai hasznosításuk a mai napig kiaknázatlan lehetőségeket rejt. Az utóbbi években a GPS és különféle műholdas technikák széles körű elterjedése egyre inkább megköveteli a geoidfelület finomszerkezetének meghatározását, amelyhez igen fontos adatrendszert képeznek az Eötvös-igával mért görbületi gradiensek. A BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszéken évtizedek óta intenzív kutatások folynak és jelentős eredmények születtek az Eötvös-inga mérések geodéziai hasznosítása területén (pl. Tóth, 2000; Völgyesi, 1993, 1995, 2001, 2005, 2012; Völgyesi és mások, 2005). Ma már jól használható szoftver áll rendelkezésre a függővonal-elhajlás interpoláció céljára, a geoid finomszerkezetének meghatározására, a vertikális gradiensek interpolációjára és az Eötvös-inga mérések alapján interpolálható nehézségi erő és gravitációs anomáliák meghatározására (Völgyesi, 2012). Az eddigi eredmények mellett itt is törvényszerű, hogy minden egyes probléma megoldásához újabb részproblémák és további megoldandó feladatok kapcsolódnak. Ezeknek a problémáknak, feladatoknak a megoldásába kapcsolódtam be még egyetemi hallgató koromban, kutatási eredményeimből több TDK dolgozatot készítettem, diplomatervet csináltam, majd doktorandusz hallgatóként több éves kutatómunkát végeztem. Kutatási eredményeimről eddig 7 idegen nyelvű és 5 magyarországi publikációban számoltam be, valamint 14 tudományos szemináriumon és konferencián tartottam előadást.   ...

aboveMedResHu. text: Az Életművészminiszter, a szorgalmas hazaáruló és a hegymászó fizikus története.   source: mfgi.hu  tanarno. cafeblog.hu
Hu. text: Az Eötvös-inga torziós inga Eötvös Loránd által kifejlesztett aszimmetrikus változata, amely a gravitációs mező vízszintes irányú változását is képes érzékelni.
Története:
Eötvös gravitációs méréseiben kétféle alakú torziós ingát használt. Az első a Cavendish-kísérletben is használt szimmetrikus Coulomb-mérleg, amelynél a torziós dróton függő vízszintes rúd mindkét végére platinasúly van erősítve, így a rúd végein elhelyezkedő tömegek egyenlő magasságban helyezkednek el (görbületi variométer). A görbületi variométer a Coulomb-mérleg pontosabbá és stabillá tett változata, amivel a nehézségi erő potenciáljának deriváltjait lehet meghatározni. Ebből levezethető a potenciál szintfelület görbülete. A második alak esetében a vízszintes rúd egyik végére ugyancsak platinasúly van erősítve, másik végén vékony szálra erősített platinahenger lóg alá, így a rúd végein levő tömegek különböző magasságban vannak, amivel a horizontális gradienseket is meg lehet határozni (horizontális variométer). A horizontális variométer – Eötvös főműve – a tulajdonképpeni Eötvös-inga.
A horizontális variométer, az első Eötvös-inga, 1891 májusában készült el. A műszer elve igen egyszerű, ha ugyanis a két tömegre ható vonzóerő nem teljesen egyenlő, egymástól nagyságban vagy irányban eltér, akkor a rúd a vízszintes síkban elfordul, és a felfüggesztő platina szál megcsavarodik. A megcsavart drót rugalmassága a rudat eredeti helyzetébe igyekszik visszafordítani. A rúd tehát ott fog megállni, ahol az egymással szemben működő vonzó erő és rugalmas erő forgatónyomatéka egymással egyenlő. Műszeréről Eötvös maga a következőket mondja: ...
Eötvös műszerei, a görbületi variométer és a horizontális variométer, 1890-ben a Magyar Optikai Művek elődjében, Süss Nándor finommechanikai műhelyében készültek. Az 1900-as párizsi világkiállításon bemutatott és díjat nyert egyszerű nehézségi variométer 1898-ban készült.
Az első, nagyobb területre kiterjedő módszertani gravitációs mérést 1901-ben és 1903-ban a befagyott Balaton jegén a Balaton bizottság lelkes vezetője, id. Lóczy Lajos támogatásával végezték. A sima Balaton-felszín nagyon alkalmas volt a mérések szempontjából, mert nem kellett figyelembe venni a terepfelszín egyenetlenségeiből adódó terrén hatást. Ezeket számos további terepi mérés követte, amelyekkel az inga földtani kutatásban való hasznosíthatóságát vizsgálták. Végül a földmérők 1912-ben Hamburgban rendezett XVII. konferenciáján Eötvös elérkezettnek látta az időt, hogy a gyakorlati alkalmazás elveit megfogalmazza. Az első sikeres olajkutatási célú gyakorlati méréseket Egbell környékén, a Morva-mezőn 1915-ben végezték – ezzel vette kezdetét a nyersanyagkutató geofizika, amelynek két évtizeden át uralkodó műszere Eötvös Loránd torziós ingája volt; alkalmazták többek között a texasi, a venezuelai és a közel-keleti olajterületek feltárásánál.
Fr. text: La balance de torsion d'Eötvös, inventée par Roland Eötvös en 1888, est un appareil de physique destiné à tester le principe d'équivalence : la masse inerte et la masse gravitationnelle sont toujours proportionnelles, donc identiques en choisissant la même unité. Einstein en fera le principe de base de sa théorie de la relativité générale. L'unité utilisée par cette balance est l'Eotvos. Le principe est vérifié à une précision de 10–9. .... Wikipedia
above: NoHigher! Nowadays - Mostanság: Anna Ewers in nature with 'Landrover' for Vogue-magazine Paris april 2019.  source: Celebdumps.com
Anna Luisa Ewers (German: [ˈeːvɐs]; born 14 March 1993) is a German fashion model. She is featured on the 2015 Pirelli Calendar. With her multiple campaigns, covers, and runway shows she is ranked as one of the top models in the fashion industry. In 2015, Models.com reported that she was chosen as Model of the Year by the fashion industry.
In a new generation of models known for their social media followings helping them get jobs, Anna Ewers has been compared to Kate Moss (with whom she co-starred in a David Yurman ad campaign) in that she is successful while keeping her private life off social media. She has also been compared to French icon Brigitte Bardot and fellow German supermodel Claudia Schiffer.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Ewers
above: NoHigher! Geology Museum of Ság-hill foreground an Eötvös-sortie pendulum - Sághegyi Múzeum kiállítótere, előtérben egy Eötvös-inga  source: Wikipedia
Hu. text: Eötvös Loránd geofizikai mérései:
Eötvös Loránd 1891-ben az ebben az évben elkészült Eötvös-ingával méréseket végez a hegyen, hogy műszere használhatóságát ellenőrizze. A hegy akkor még bányászattal nem torzított alakja lehetővé tette, hogy a mérési eredményeket összehasonlítsák az elméleti úton kapott értékekkel. Ezekre a mérésekre emlékeztet a hegyen 1971-ben felállított bazalt emlékoszlop, mely Antal Károly alkotása. Felső részén egy Eötvös-inga képe és az 1891-es évszám látható. A talapzaton található fehér márványtáblán a következő szöveg olvasható: EÖTVÖS LORÁND SÁGHEGYI KUTATÁSAI EMLÉKÉRE. EÖTVÖS LORÁND, TANGL KÁROLY, KÖVESLIGETHY RADÓ, BODOLA LAJOS 1971.  ...  https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1g_(hegy)
The Ság Mountain is a volcanic hill in western Hungary, Celldömölk that was formed about five million years ago. It was the backdrop of Farthen Dur in the movie Eragon. 

aboveMedRes!  Eötvös sortie torsion balance in Ság-hill geophysical museum (close to Celldömölk city) - Eötvös-inga a Sághegyi Múzeumban (közel Celldömölkhöz)  source: Wikipedia
below: NoHigher! The part of Stone memorial of Eotvos - Az Eötvös-emlékoszlop részlete  Wikipedia
Magasság - Height: 279 m (Tengerszint felett - AMSL - Above Mean Sea Level)
Hely - Location: Magyarország, Vas megye-county close to Celldömölk-city
Hegység - Mountain-chain: Dunántúli-középhegység - Transdanubian middle mountain-chain
Típus - Type: vulkanikus - vulcanic
The Ság Mountain is a volcanic hill in western Hungary, Celldömölk that was formed about five million years ago.
HiRes! Ság-hill/mountain (former Vulcanic mountain) Ság-Hegy Eötvös Loránd 1891. évi méréseinek helyszíne.  above Foto: ThalerTamás  source: Wikpedia
above & below: HiRes! Relief map of Hungary - Magyarország domborzati és Vízrajzi térképe. The Ság-hegy marked with Pink color round - "Barbie-rózsaszín" körrel jelölve
 above & below: HiRes! Water-system of Marcal river
aboveMedRes! Geological Map of Hungary     below: NoHigher! Hungary Geomorphology map source: www.tankönyvtar.hu
aboveNEWNoHigher! Work manager on the mine-field, by Ralph Lauren's suit.
Ralph Lauren, KBE (né Lifshitz; born October 14, 1939) is an American fashion designer, philanthropist, and business executive, best known for the Ralph Lauren Corporation, a global multibillion-dollar enterprise. He has also become well known for his collection of rare automobiles, some of which have been displayed in museum exhibits. Lauren stepped down as CEO of the company in September 2015 but remains executive chairman and chief creative officer. As of 2018, Forbes estimates his wealth at $7.2 billion, which makes Ralph Lauren the 91st richest person in America.  ...  https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Lauren
above: NEW! MedRes! The Measuring on Ság-hegyi Mérés
Renner János: Az Eötvös-kísérlet:
Hu. text: Eötvös Lorándnak egyes nevezetes tudományos alkotásait rövid jellemzõ elnevezéssel szokás megjelölni. Beszélünk a felületi feszültségre vonatkozó Eötvös-törvényrõl, a mozgó testek nehézségváltozását kifejezõ Eötvös-effektusról, és különösen újabban Eötvös-kísérlet néven említjük a tömegvonzás és a tehetetlenség arányosságára vonatkozó nagyjelentõségû vizsgálatait. Szakemberek elõtt közismert, hogy Eötvös és munkatársai, Pekár Dezsõ és Fekete Jenõ e vizsgálatokról készült munkájukkal 1909-ben a göttingeni egyetem Benecke-pályadíját nyerték el. A díjnyertes pályamunka anyagát Eötvös maga nem publikálta, néhány évvel halála után munkatársai mint posztumusz munkát tették közzé az Annalen der Physik 1922. évfolyamában. Ez a tanulmány némiképpen megrövidítve tartalmazza a pályamunkát. Valamivel teljesebben közölte az eredeti pályamunkát a Selényi Pál szerkesztésében Eötvös's Gesammelte Arbeiten címen 1953-ban megjelent gyûjtemény.

  Eötvös azokat a vizsgálatokat, amelyeknek alapján a pályamunka elkészült, a századforduló elsõ éveiben végezte munkatársaival együtt; azonban e kérdésre vonatkozó vizsgálatai korábbi idõre nyúlnak vissza, úgyszólván egyidõsek gravitációs kutatásaival. E tárgyú régebbi vizsgálatainak dokumentuma a Magyar Tudományos Akadémián 1889. január 20-án tartott beszámolója, amelynek anyaga magyar és német nyelven 1890-ben jelent meg.

  A probléma régi keletû, mert tulajdonképpen azt a kérdést foglalja magában, hogy a nehézségi erõtérben változik-e a gyorsulás az anyagi minõséggel. Erre a kérdésre már Galilei klasszikus ejtési kísérletei adtak választ, majd késõbb Newton lengésidõ megfigyelései különbözõ fajta anyagokkal terhelt ingákon, amelyeket késõbb mások, köztük Bessel nagyobb pontossággal megismételtek. Mindezek a kísérletek arra a megállapításra vezettek, hogy a tömegvonzás független az anyagi minõségtõl.

  Az évszázadokon át kiváló kutatók által végzett kísérletekben fokozatos fejlõdés mutatkozott, amennyiben a mérések pontossága egyre inkább növekedett. Newton kísérleteinek pontossága 1/1000-ig terjedt, Besselnek a 19-ik század elsõ felében különbözõ anyagú ingákkal végzett kísérletei 1/50 000 pontosságot értek el.

  Eötvös a tömegvonzás és a tehetetlenség arányosságára vonatkozó s a múlt század 80-as éveiben végzett kísérleteiben az általa szerkesztett torziós ingát használta, s ugyanazt a módszert alkalmazta tökéletesített eljárással és nagyobb pontossággal századunk elején folytatott vizsgálataiban is. Az 1889-ben tartott akadémiai beszámoló szerint az akkor elért pontosság 1/20 000 000, míg a göttingeni pályamunkában közölt kísérleti vizsgálatok pontossága 1/200 000 000, vagyis 10-szer nagyobb. Eötvös a régebbi vizsgálatokban sárgaréz, üveg, antimonit és parafa esetében végzett kísérleteket. A göttingeni pályamunkához folytatott kísérletekben a megvizsgált anyagok a következõk voltak: magnalium, kígyófa, vörösréz, víz, kristályos rézszulfát, rézszulfátoldat, azbeszt, faggyú, ezüstszulfát és vasszulfát. A felsorolt anyagokat Eötvös platinával hasonlította össze. Eötvösnek a tömegvonzás és a tehetetlenség arányosságára vonatkozó vizsgálatai az addigiaktól teljesen eltérõ, eredeti elven alapulnak, s ezért méltán megilleti azokat az Eötvös-kísérlet elnevezés.

  Eötvös vizsgálatainak az az elvi alapja, hogy mivel a Föld forgásából származó centrifugális erõ mint tehetetlenségi erõ értelmezésénél fogva független az anyagi minõségtõl, ha a Földtõl származó tömegvonzás a különbözõ minõségû anyagokra eltérõ lenne, akkor az eredõ, vagyis a nehézségi erõ az anyagi minõség szerint változnék, s a nehézségi erõ iránya is a különbözõ anyagokra más és más lenne. Ez más szóval azt is jelenti, hogy minden anyagra nézve más nívófelület alakulna ki. Az Eötvös-féle torziós inga kiválóan alkalmas a nehézségi erõ irányában bekövetkezõ igen kicsi eltérések megállapítására.  ...
Eötvös 100:
Hu. text: Báró Eötvös Loránd (1848-1919) kiemelkedő tudósa és közéleti személyisége volt Magyarországnak. A súlyos és a tehetetlen tömeg ekvivalenciáját igazoló mérése az Einstein-féle általános relativitáselmélet, torziós ingája pedig a tudományos szénhidrogénkutatás megalapozását tette lehetővé. Ezen felül miniszterként és a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként jelentős fejlesztéseknek volt az irányítója. Kiváló sportember is volt, mind a hegymászás mind a lovasportok területén nagyszerű eredményeket ért el. Báró Eötvös Loránd életművével méltóvá vált, hogy a mai Kárpát-medencei magyar ifjúság számára példakép legyen.

Báró Eötvös Loránd fizikus, geofizikus és a felsőoktatás megújítója halálának 100. évfordulója c. évfordulós magyar felterjesztés az UNESCO Általános Konferenciájának 39. ülésszakán hozott döntés értelmében bekerült a 2019-es esztendőben a szervezettel közösen ünnepelt évfordulók közé.

Báró Eötvös Loránd 100 évvel ezelőtt 1919. április 8-án hunyt el. Eötvös Lorándnak a tudományos és a kulturális élet széles körére kiterjedő, időtállónak bizonyult alkotásai ma is követendő utat mutatnak a modern kor kihívásaival szembesülő magyar ifjúságnak és értelmiségnek, egyszerre volt a természettudomány világszerte elismert, tudományos alkotásaival máig ható kutatója, valamint a magyar oktatásügy és tudományszervezés kiemelkedő államférfiúi munkásságú személyisége:

Kísérleti fizikusként nevéhez fűződik a súlyos és a tehetetlen tömeg arányosságának kimutatására alkalmas Eötvös-féle torziós inga megalkotása. Közel fél évszázadon át legnagyobb pontosságúnak bizonyult mérései igazolják Albert Einstein általános relativitáselmélete kiindulási hipotézisének, az ekvivalenciaelvnek az érvényességét, amint Einstein ezt már az 1910-es években írott cikkeiben, továbbá Eötvöshöz írt személyes levelében is hangsúlyozta.
Az Eötvös-inga mint terepi geofizikai eszköz elkészítése által támasztott különleges műszerépítési követelményeknek megfelelő technológia megvalósításával emelkedett a XX. századi magyar ipar élvonalába a Magyar Optikai Művek, amelynek folyamatosan továbbfejlesztett Eötvös-ingáit az Egyesült Államoktól Indiáig használták a nyersanyagkutatás szolgálatában.
Eötvös nevét hordja a fizikai kémiában a felületi feszültség hőmérsékletfüggését leíró Eötvös-törvény, a geofizikában a földfelszínhez képest mozgó berendezésekkel (hajó, repülőgép, műhold) végzett gravitációs mérések eredményein (az Eötvös-hatáson) alkalmazandó ún. Eötvös-korrekció és a különböző anyagi összetételű próbatestek szabadesési gyorsulásának eltérését jellemző Eötvös-paraméter.
Családi neveltetéséből fakadóan vállalta el 1894-ben a kultuszminiszteri tárcát. Féléves miniszteri tevékenysége alatt a népiskolai hálózat bővítésével, valamint a zsidó hitgyakorlás egyenrangúságát kimondó törvény felsőházi elfogadtatásával mintegy betetőzte az édesapja, Eötvös József által a kiegyezést követően megindított reformokat.
Az Eötvös József Collegium megalapításának kezdeményezésével, majd annak kurátori feladatát haláláig ellátva, a hazai tehetséggondozás rendszerének immár 120 éve mintát szolgáltató, a felsőoktatás nemzetközi élvonalában is megbecsült intézményt hozott létre. Kodály Zoltántól Bay Zoltánig terjed a hazánknak világhírt szerzett Eötvös-kollégisták hosszú listája.
A “tudós tanár” eszmény gyakorlati megvalósítását elősegítendő, kezdeményezte a Mathematikai és Fizikai Társulat megalakítását (ma Bolyai János Matematikai Társaság, illetve Eötvös Loránd Fizikai Társulat).
Az MTA elnökeként személyes meggyőzéssel elérte a tanárok kutatási tevékenységét támogató ösztöndíjak alapítását.
Eötvös Loránd sporttevékenységét egész Európában ismerték. Korának leghíresebb alpinista hegymászói közé sorolták. Róla nevezték el a Dolomitok Cadin-vonulatának második legmagasabb csúcsát (Cima Eötvös, 2836m). A budapesti Tudományegyetem rektoraként szüntelenül sporttevékenységre buzdította az egyetemi ifjúságot. A Budapesti Egyetemi Athletikai Club (BEAC) első elnöke volt. Ugyancsak alapító elnökéül választotta a magyar természetjárók első országos szervezete, a Magyar Turista Egyesület. Mindkét szervezet ma is a magyar sportélet meghatározó intézménye.

2019-ben színes és változatos programokkal tisztelegnek az ”utódok” báró Eötvös Loránd emléke előtt.  ...  https://eotvos100.hu/hu/page/eotvos-100

Eötvös Loránd tömörlátvány-képei:
Eötvös kb. 1500 sztereodiát készített, amelyek az MBFSZ Eötvös Loránd Emlékgyűjteményben találhatók. Az MTA CSFK CSI 3D numerikus asztrofizikai laborjában Regály Zsolt - NKA-pályázati projekt keretében, 2019-ben, régebben beszkennelt fájlok digitális átalakításával - egyszáznál több diapárból digitális 3D formátumú ("ANAGLIF", "SIDE BY SIDE", "TOP AND BOTTOM) képeket állított elő. A képek sorszáma megegyezik az emlékgyűjteménybeli számozással.

Hu. text: A MOM Emlékalapítvány, az Eötvös Loránd Centenáriumi Év előzményeként 2018 szeptemberében Süss Nándor emlékülést rendezett. 
Az emlékülésen a Magyar Optikai Művek egykori dolgozói, a MOM eszmei utódszervezetei az 1848-ban született alapítóra emlékeztek. A 2019-es újabb rendezvényünk fő mondanivalója, hogy a Süss Nándor által alapított cég története egyben a geodéziai műszerek fejlődésének története is az indulástól kezdve Tisztelettel emlékezünk itt az Eötvös ingára, amely Süss Nándor Intézetében készült, kezdetektől fogva. Ez a kötetünk azt tanúsíthatja, hogy a tudós feltaláló (az Ész, az Elmélet) úgy jutott maradandó eredményeihez, hogy társat talált az alkotását kivitelezőkkel (aKézzel).
Reméljük az írások érzékeltetni tudják a magyar műszeripar kimagasló teljesítményét, Eötvös és Süss alkotó együttműködése előtt tisztelegve, amely megalapozta a geofizikai és geodéziai innovációk sikeres pályáját. Esély van arra, hogy az ipartörténeti kötet eljut korunk fiatal vállalkozóihoz, feltalálóihoz, és különösen a képzésben résztvevő hallgatókhoz.
Kétségtelen, hogy napjaink digitális forradalma már túlhaladta a 130 éve indult technikatörténetet. A térképet okos eszköz készíti, a műhold és adron kiszoríthatja Eötvös Loránd korának optikai finommechanikai, optikaiműszereit a legtöbb felmérési feladatban. De a kötetünk utal arra a sok elévülhetetlen tapasztalatra, amelyeket a mai alkotói is hasznosíthat. Vállalt küldetése a MOM Emlékalapítványnak a közösség megtartása, a gyári hagyományok ápolása, ezért ezt a történeti visszatekintést magunknak is készítettük. Remélhető azonban, hogy olyanokhoz is eljut a kötetünk, akik a szereplőket korábban nem ismerték, az említett alkotásaikkal csak a MOM Emlékszoba tárlatain találkozhatnak kiállítási tárgyként.
Budapest, 2019. március
Mr. Imre László
A MOM Emlékalapítvány Kuratóriumának elnöke
https://mail.google.com/mail/u/0/inbox/MOM-Emlekalapitvany
above: NoHigher! Hu. text: Mr. Dr. Réthelyi Miklós UMNB elnök és Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár (Fotós: kultura.hu)  
UNESCO.HU
Eötvös Loránd életműve két kiemelkedő eredményével kapcsolatos három dokumentum Világemlékezet listára kerülése
2016. június 7.
Az Eötvös Loránd életműve két kiemelkedő eredményével kapcsolatos három dokumentum-ot az UNESCO felvette a Világemlékezet listára, az erről tanúskodó díszokleveleket Dr. Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke és Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár (EMMI) adta át a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben június 6-án.
Az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete a Világemlékezet programot (Memory of the World Programme) 1992-ben indította el azzal a céllal, hogy a tagországokban fellelhető egyetemes értékkel bíró ritka és veszélyeztetett, írott vagy audiovizuális dokumentumok, gyűjtemények azonosítását, megőrzését és a széles körű megismertetését elősegítse.  ...  http://www.unesco.hu/eotvos-lorand-eletmuve
aboveHu. text: Mr. Vadász Gergely, az MFGI munkatársának előadása (Fotós: kultura.hu)
Hu. text: A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, valamint a Magyar Tudományos Akadémia mint a
Világemlékezet listára most felkerült dokumentumok őrzői vették át az UNESCO főigazgatója
által aláírt díszokleveleket. A dokumentumok az Eötvös-ingával, illetve az ingával
végrehajtott Eötvös-kísérlettel kapcsolatosak, minthogy az életmű e két kiemelkedő
eredménye nagyban hozzájárult Eötvös világhíréhez.
Késmárky István geofizikus, mint az Magyar Geofizikusok Egyesülete akkori elnöke, az
MTA kézirattárában bukkant rá 2013-ban a Süss Nándor Precíziós-Mechanikai és Optikai
Intézet Rt. „EREDETI EÖTVÖS FÉLE KIS TORZIÓS INGA” című prospektusára. A Függelék
kivonatos fordítása bemutatja a Süss üzemek és az Eötvös Intézet, annak igazgatója Pekár
Dezső több évtizedes együttműködését.
A másik hasonló, „GRAVITÁCIÓS TORZIÓS INGA” című, a néhai Szilárd Józseftől
megőrzésre kapott füzetet Szabó Zoltán bocsátotta a pályázat rendelkezésére.
Mindkét füzetet az 1920-as évek második felében Pekár Dezső, az Eötvös Loránd Geofizikai
Intézet első igazgatója útmutatása alapján állították össze, az utóbbit kifejezetten az
amerikai kontinensen kizárólagos terjesztési joggal rendelkező, houstoni illetőségű dr.
George Steiner részére.

Az UNESCO Világemlékezet-listára vételre felterjesztett három dokumentum:
 Eötvös Loránd egyik alapvető művének eredeti, német nyelvű kézirata 1908-ból,
amely 1909-ben elnyerte a Göttingeni Egyetem Benecke-díját (91 oldal, tulajdonos:
MFGI)
 Angol nyelvű illusztrált kereskedelmi nyomtatvány (igen ritka), címoldalán a
következő szöveggel: „GRAVITATIONAL TORSION BALANCE – ORIGINAL MODELS of
the Baron Roland Eötvös Geophysical Institute, Budapest, Hungary; Made in the
Süss Institute for the Precision Mechanics and Optics Company, Ltd. Budapest,
Hungary – Exclusive American Representative Dr. George Steiner, 1802 California
Street, Houston, Texas” (17 oldal, készült az USA-ban 1926 és 1927 között,
tulajdonos: MFGI)
 Magyarországon 1928-ban nyomtatott kereskedelmi prospektus (ritkaság),
címlapjának szövege: „THE SMALL ORIGINAL EÖTVÖS TORSION BALANCE –
Ferdinand Süss Precision Mechanical and Optical Works Limited, Budapest I.
(Hungary)‟ (12 oldal, tulajdonos: MTA KIK)
A pályázatot Szabó Zoltán és Késmárky István együtt készítették el, a támogató szervezetek
együttműködését a Magyar Geofizikusok Egyesülete szervezte. Az UNESCO Eötvös Loránd
említett dokumentumait Világemlékezet listára 2015-ben felvette. :

A teljes mű elérhető: Szabó Zoltán, Késmárky István: Eötvös Loránd életműve két kiemelkedő eredményével kapcsolatos dokumentum . in: Az UNESCO Világemlékezet lista magyarországi elemei. p. 35–44 Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága, Budapest 2016. Elérhető. http://real-eod.mtak.hu/2366/1/Ms_5890_67.pdf
Forrás. A világemlékezet része lett a magyar tudomány három becses dokumentuma. Magyar Tudományos Akadémia, 2015. december 10. Elérhető: http://old.mta.hu/tudomany_hirei/a-vilagemlekezet-resze-lett-a- magyar-tudomany-harom-becses-dokumentuma-137295/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése